Informacje o szkole

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  to jedyna placówka tego typu na terenie Powiatu Niżańskiego, przeznaczona dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną i autyzmem ( w tym także dla dzieci w normie intelektualnej).

 
Edukacja przebiega w następujących etapach:

·         wczesne wspomaganie rozwoju,
·         wychowanie przedszkolne,
·         I etap – klasy I - III edukacja wczesnoszkolna,
·         II etap - klasy  IV - VI kształcenie przedmiotowe,
·         III etap - klasy I - III gimnazjum,
·         trzyletnia szkoła przysposabiająca do pracy,
·         zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze.

   Uczniowie mają zapewnioną bezpłatną opiekę medyczną, bezpłatne podręczniki szkolne i  możliwość zamieszkania w internacie (pokoje 2-3-4 osobowe).
   Rozwój dziecka jest procesem bardzo złożonym, dlatego obok tradycyjnego toku lekcyjnego nasi uczniowie uczestniczą w różnorodnych zajęciach terapeutycznych. Wspomagają one rozwój dzieci poprzez pracę indywidualną, dobór odpowiednich metod, środków i form pracy, specjalistyczną diagnozę. 

Są  to zajęcia z zakresu:

o    poprawy wad wymowy,
o    muzykoterapii i plastykoterapii,
o    gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej,
o    terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne),
o    rehabilitacji ruchowej,
o    opieki i terapii psychologicznej,
o    hydroterapii,
o    integracji sensorycznej,
o    alternatywnych metod komunikacji,
o    Biofeedbacka.

   Zajęcia prowadzą nauczyciele, pedagodzy i terapeuci posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe.
   Uczniowie mogą realizować i poszerzać swoje zainteresowania na zajęciach kołasportowego, rytmiczno- tanecznego, plastycznego, czytelniczo- recytatorskiego, teatralnego,  komputerowego, techniczno- fotograficznego, przyrodniczego, a także działając w organizacjach ZHP, PCK, SU, Olimpiady Specjalne- Polska. Tak różnorodne zajęcia pełniące rolę rewalidacyjną wpływają na właściwy, wszechstronny rozwój osobowości dzieci.
    Dodatkowym walorem placówki jest specjalistyczne wyposażenie w sprzęt dydaktyczny do pracowni przedmiotowych a także do klas: kosmetycznej, krawieckiej, technicznej  i gospodarstwa domowego oraz do sal przeznaczonych do rewalidacji i rehabilitacji. Zlikwidowane zostały także bariery architektoniczne, co umożliwia uczniom swobodne przemieszczanie się po obiektach szkolnych, a dla najmłodszych urządzono plac zabaw.     Nasz Ośrodek jest corocznie organizatorem szeregu  imprez integracyjnych,  środowiskowych  i sportowych np.: spotkań „Baw się z nami” w których  udział biorą policjanci z Komendy Policji Powiatowej w Nisku, nauczyciele Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz strażacy z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nisku, Księża Diecezji Sandomierskiej i żołnierze odbywający służbę w Jednostce Wojskowej w Nisku; „Do zabawy zapraszamy”- podczas której wspólnie bawią się uczniowie naszej placówki i ogólnodostępnych szkół; kiermaszy ozdób świątecznych zarówno bożonarodzeniowych jak i wielkanocnych; Podkarpackiego Turnieju Halowej Piłki Nożnej- Olimpiady Specjalne; Podkarpackiego Turnieju Piłki Nożnej- Sprawni Razem. Dużym powodzeniem cieszą się także wspólne wycieczki - nie tylko po najbliższej okolicy, ale i po różnych zakątkach naszego kraju oraz turnusy rehabilitacyjne.     SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY RODZICE!  

  Jeśli pragniecie zapewnić wszechstronny rozwój swojemu dziecku, zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy w Rudniku nad Sanem służy Wam fachową pomocą, wsparciem  i opieką.

Wymagane dokumenty:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowanie Starosty Niżańskiego.
 
Wymagane dokumenty do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 
- opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, podanie rodziców.
 
 
 ZAPRASZAMY!